Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

2019 YLSY 1. Dönem Yurt İçi Dil Kursları Başlama Tarihleri (31 Ocak 2020 saat 10.00'a kadar uzatılmıştır.)

2019 YLSY 1. Dönem Yurt İçi Dil Kursları Başlama Tarihleri (31 Ocak 2020 saat 10.00'a kadar uzatılmıştır.)

1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 2019 YLSY öğrencilerine yönelik Yurt İçi Dil Kurs Başvuru ve Tercih işlemleri aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

2019 YLSY Yurt İçi Dil Kursları Birinci Dönem

 

Başlangıç

Bitiş

1 Şubat 2020

31 Mayıs 2020

 

Katılabilecek Dönemler

2019 YLSY

 

Yurt İçi Dil Kursu Başvurusu

Başlangıç

Bitiş

24 Ocak 2020 Cuma

31 Ocak 2020 Cuma

15.00

10.00

 

Yurt İçi Dil Kabul Belgesi Yükleme

Başlangıç

Bitiş

24 Ocak 2020 Cuma

31 Ocak 2020 Cuma

15.00

10.00

  

BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Yurt İçi Dil Kursu Başvuru İşlemleri:

1.1. Yurt içi dil kursu başvuruları REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi --> Yurt İçi Dil Başvurusu ekranından yapılacaktır.

1.2. Yurt içi dil kurslarına katılmak isteyen öğrenciler,  "İSTİYORUM"  tercihlerini yaptıktan sonra KAYDET butonu ile kaydedeceklerdir. İstemeyen öğrencilerin herhangi bir tercih yapmasına gerek yoktur.

Yurt İçi Dil Kursları Kabul Belgeleri Yükleme İşlemleri:

-REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi  -->Yurt İçi Dil Kabul Belgeleri ekranından öğrenim görülecek kurumlardan alınan kabul belgesi ve varsa bedelli askerlik belgesinin de birleştirilerek pdf formatında ilgili kısma yüklenmesi,

-Yurt içinde dil öğrenimi görülecek kurumun seçilmesi,

-Öğrenime başlama ve bitirme tarihlerinin girilmesi, (Dönemin ilk ayının ilk günü - dönemin son ayının son günü)

-Yurt içi dil öğrenimi süresince Yurt İçi Bursu "İSTİYORUM" veya "İSTEMİYORUM" seçiminin yapılması (Yurt İçi Bursu almak isteyen öğrencilerin Vakıfbank'ta hesap açtırmaları gerekmektedir.)

-Hesap bilgileri REBUS --> Öğrenci Modülü --> Bilgi Girişi  -->Banka Bilgileri sekmesinden yüklenecektir)

-Aylık ders saati bilgisinin girilmesi,

-Aylık kurs ücreti bilgisinin girilmesi ve daha sonra KAYDET butonuna tıklanarak tercihin kaydedilmesi gerekmektedir.

 

YURT İÇİ DİL KURSLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEKLERİN VE KURS MERKEZLERİNİN DİKKATİNE:

 

Öğrenim Süreleri

-          Yurt içi dil öğrenimi 12 ay 3 dönem halinde gerçekleşecektir.

-        İlan edilen dönemler haricinde belgelendirilmiş bir mücbir sebep (askerlik, kurul raporuyla belgelendirilmiş bir sağlık durumu) olmaksızın 12 aylık süresini kullanmamış olan öğrencilere ek bir süre verilmeyecektir.

 

Kayıt ve Kurstan Ayrılma

-        Yurt içinde dil öğrenimi 4'er aylık dönemlerde yürütülecektir. Öğrenim görülecek 4 aylık döneme ait kabul belgesi REBUS'a yüklendikten sonra öğrenciler öğrenime başlamış sayılacak ve dil öğrenimi görülecek ilgili dönem sonuna kadar kurs değişikliği veya kurstan ayrılmak mümkün olmayacaktır.

-        Yalnızca birinci veya ikinci dönemde kayıt yaptırabilecek olup, birinci dönem kayıt yaptırdıktan sonra ikinci dönem öğrenime devam etmezse üçüncü dönemde yeniden kayıt olunamayacak, öğrenim hakkından vazgeçilmiş olunacaktır.

-          Dönemlerin sonunda olmak üzere Bakanlığın onayıyla kurs değiştirme hakkı bulunmaktadır.

-          Kursa 4 aylık olarak kayıt olmak zorunludur.

-          Kurstan ayrılmalarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

o   Ayrılış yapılan ayı takip eden ay veya aylar için kurs merkezine öğrenciler tarafından kurs ödemesi yapılması zorunludur. Bu ödeme yapılmaksızın ayrılışa izin verilmeyecektir.

o   Kurs ödemesi yapıldığına dair dekont veya belge ile kurs merkezinden ayrılış yazısı alınması gerekmektedir.

o   Bakanlığa ödeme dekontu ve ayrılış yazısının öğrenci tarafından e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. (ylsydil@meb.gov.tr)

Devamsızlık ve Disiplin

-           Öğrenciler, öğrenim gördükleri kurs merkezlerinin disiplin ve devam hükümlerine tabiidir. Kurallara uymadıkları tespit edilen öğrencilerle ilgili karar Bakanlıkça verilecektir.

-          Bu yıldan itibaren devam şartı aylık olarak takip edilecek olup %15 devamsızlık aşıldığı ayın en geç 25. (yirmi beşinci) günü itibariyle (bu tarihin aşılmaması ilgili öğrencilere bir sonraki ayın bursunun yatırılmaması için önem arz etmektedir) kurs merkezi tarafından Bakanlığa e-posta yoluyla bildirilecek (ylsydil@meb.gov.tr) ve dönemin geri kalanında kursa devam edilmeyerek kurslardan ilişik tamamen kesilecek olup yurt içi dil hakkından vazgeçilmiş sayılacaktır. Devamsızlık yapılan ayı takip eden ay veya aylar için kurs merkezine öğrenciler tarafından kurs ödemesi yapılması zorunludur.

-         Sağlık raporları aylık devamsızlık hakkının iki katını geçemez. Bu süreyi aşan durumlarda sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu alınan ayı takip eden aylar için de sağlık izni verilmişse Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda öğrencinin kurstan ilişiği kesilebilir, öğrenim süresi dondurularak raporun alındığı ay hariç olmak üzere dönemin geri kalanı için burs ve kurs ödemesi yapılmaz ve öğrenci adına kurs ücretiyle ilgili maddi bir yükümlülük oluşmaz. Bu tür durumlarla ilgili öğrencinin kurs merkezini ve Bakanlığı e-posta yoluyla (ylsydil@meb.gov.tr) bilgilendirmesi zorunludur.

Ödemeler

-          Öğrencilere dönem sonlarında kurs merkezlerince düzenlenecek olan faturalar üzerine öğrenciler tarafından "Bakanlık (veya Devlet Su İşleri  / TCDD) tarafından yurt içi dil kursları kapsamında tarafıma yapılacak olan 4 aylık yurt içi dil kursu ödemelerinin XXXX Üniversitesi (döner sermaye vb) hesabına yapılmasını arz ederim." ifadesi elle yazılarak imzalanması gerekmektedir. Faturaları dolduramayacak öğrencilerden dilekçe alınarak (taranıp mail atılabilir) faturaya ek tutulabilir. Bu şekilde hazırlanan faturalar eğer öğrenci Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / TCDD adına ve hesabına gönderildiğini belirtmişse bu kuruma, diğer tüm öğrenciler içinse Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir.  Devlet Su İşleri ve TCDD adına giden öğrenciler için faturalar bu kurumlar adına düzenlenecek olup, geri kalanların masrafları Bakanlığımızca karşılanacaktır. TCDD'den Oral Bey (oralkucukoral@gmail.com) ve Devlet Su İşleri'nden Azime Hanım (azimekarkin@dsi.gov.tr) ile süreci yürütülebilir. Bu ve benzeri kurumlar adına ve hesabına gönderilecek öğrencilerin bilgileri Bakanlıkça kurs merkezlerine iletilecektir.

Kurs Merkezi Açılması ve Diğer İşlemler

o   Yurt içi dil kursları, Usul ve Esaslarda (EK 1) anılan şartları taşıdığını gösterir bilgileri, hafta içi gündüz/akşam veya hafta sonu öğrenim görüleceğine dair bilgileri ve hangi kurlarda kurs açılacağına dair bilgileri içeren resmî yazı ve e-postayı yeni 4 aylık her bir dönem öncesinde Bakanlıkça ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne göndermekle yükümlüdür. Bu yazıların bir örneği ayrıca ylsydil@meb.gov.tr adresine de gönderilecektir. 

Yazının ekinde;

o   Program kapsamında görevlendirilecek ana dil (native speaker/birinci dili edinimi olan) öğrenim verilecek dil olan ilgili öğretim elemanının veya muhtemel kişilerin güncel görevlendirme durumunu gösterir belgeleri ile özgeçmişlerinin,

o   Seviye sınıfları için yapılan aylık planın (gün, saat, yer, süre) yer alması gerekmektedir.

-          Kayıt yaptıran öğrenciler için (EK 2) yer alan Kabul Belgesi örneği esas alınarak belge düzenlenecektir. Yurt içi bursu ödeme mevzuatından dolayı bu belgede yer alacak başlama tarihi dört aylık olarak ve başlangıç ayının ilk günü ile kapanış ayının son günü olarak düzenlenmelidir.

-          Kabul belgesinde taahhüt edilen asgari aylık ders saati şartı; örgün öğretim yöntemiyle olmak kaydıyla hafta içi veya hafta sonunda gerçekleştirilebilir. Ayrıca taahhüt edilen ders saati sağlanmak kaydıyla ilgili dönem içinde olmak üzere tatil, fiilen öğrenime başlama ve öğrenimi sonlandırma tarihlerinin planlaması kurs yönetiminin takdirindedir.

-          Bedelli askerlik durumu olan öğrencilere, askerde olacakları ay veya aylar için kabul belgesi düzenlenemez. Bu durumlarda askerlik süresinin büyük çoğunluğunun geçeceği ay boş geçilerek takip eden dönüş ayında, dönüş tarihi başlangıç tarihi olmak üzere belge düzenlenebilir. Askerlik süreci dönem arasındaki aylara denk gelecek öğrencilere 4 aylık kabul belgesi verilir ancak belgeye askerlik tarihleri not düşülür. Bu durumdaki öğrenciler de duyuruda belirtildiği gibi askerlik belgelerini ve kabullerini TEK PDF olarak sisteme yükleyecekler, askerliğin büyük çoğunluğunun veya tamamının geçeceği ilgili aylar için burs ve kurs ödemesi yapılmayacaktır.

Öğrenim Görülebilecek Kurumlar

2019 YLSY dönemi öğrencilerimiz aşağıdaki şartları taşıyan üniversitelerin yabancı dil öğrenimi veren ilgili bölümlerine başvurabilecektir. 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçinde Yabancı Dil Öğrenimi Görülmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca öğrenim görülecek yurt içi dil kurslarında aranacak şartlar aşağıda sıralanmıştır:

a) Yurt içi dil kursu öğrenimi görülecek yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve ders içeriklerinin tamamı dil kursu görülecek ilgili yabancı dilde olan en az bir lisans veya lisansüstü programının bulunması,

b)  Sınıf mevcudunun en fazla 20 olması,

c) Kurs programlarının; öğrencileri yurt dışındaki lisansüstü öğrenim sürecine hazırlayıcı nitelikte olup yüksek lisans ve doktora seviyesinde okul kabulü almalarını sağlayacak hedef sınavlara yönelik düzenlenerek aylık en az 60 ders saati olması,

d) Yurt içi dil kursu programı dâhilinde; öğrenim görülecek olan ilgili dilde (İngilizce veya Almanca) eğitim verecek ve ana dili (native speaker/birinci dil edinimi olan) bu dil olan en az bir öğretim elemanının bulunması,

e) Bünyesinde dil öğrenimi görülecek olan yükseköğretim kurumunun en az 5 yıldır aktif olarak faaliyette olması.

e) 2019 YLSY kılavuzunda belirtilen dillerde (İngilizce veya Almanca), örgün eğitim yöntemiyle yürütülmesi ve resmî burslu öğrencilere özel açılacak sınıflarda olması,

NOT: Yukarıdaki şartları sağlayan kurs merkezleri REBUS üzerinde kabul belgesi yükleme ekranında yer alan listede bulunmaktadır.

 

EK-1 Yurt İçinde Dil Öğrenimi Görülmesine İlişkin Usul ve Esaslar (tıklayınız)

EK-2 Yurt İçi Dil Kabul Belgesi Örneği (tıklayınız)

Genel Müdürlük Atatürk Bulvarı No 98 6. Kat C Blok 06624 Bakanlıklar / ANKARA Genel Müdürlük Makamı 312 413 16 93, 413 16 94 Bursiyer Şubesi 0312 413 15 97 Emniyet Mh. Milas Sk. No21 Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA - Personel İletişim Bilgisi İçin Tıklayınız

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.